اثر دنیای تقی ارانی بر ایران
شاید اغراق نباشد اگر بگوییم هیچ نشریه‌ای در تاریخ مطبوعات ایران به اندازه «دنیا» به طور مستقیم بر سیاست ۸۰ سال اخیر ایران اثر نگذاشته است.
از نگاه نظم‌بخش هنر
در طبیعت همه‌چیز با هم در پیوند و تبادل است. هر پدیده‌ای در پدیدۀ دیگر گذار، و هرچیزی به چیزی دیگر تغییر می‌کند.
ویراستاری از نگاه بیرون
مطلب حاضر در نقد ویراستاری است، در آسیب‌شناسی آن. منتها مترجمی که به نقد ویراستاری می پردازد
احساس گناه در برابر واقعیت
صد سال تنهایی را اتفاقی خوانده‌ام، مشکوک و از سرِ بی‌میلی شروعش کردم. چه شکّاک شده‌ایم! رمان‌خوان‌های بدی شده‌ایم.
دروازهٔ بوطیقا
اولیس به کالیپسو می‌گوید: «ای الهه‌ی نیرومند، از من خشمگین مباش. من نیک می‌دانم که پنه‌لوپ خردور به دیدار، نه در زیبایی نه در بلندی بالا، هم‌تای تو نیست؛ او زنی میراست؛ اما تو هرگز مرگ و پیری را درنخواهی یافت» (ادیسه، ۹۲).
روشنایی تاریک هستی
«تخیل کن!». سقراط مدام به گلاوکن می‌گوید: «تخیل کن!»: «غاری زیرزمینی را تخیل کن که در آن مردمانی را به بند کشیده و (روی به دیوار و پشت به مدخل غار) نشانده‌اند.

Featured Products